Home > Country Information > Festival & Activities
 


Travel Destinations
Anhui Beijing
Chongqing Fujian
Gansu Guangdong
Guangxi Guizhou
Hainan Heilongjiang
Hebei Henan
Hongkong Hubei
Hunan Jiangsu
Jiangxi Jilin
Liaoning Macau
Mongolia Ningxia
Qinghai Shaanxi
Shandong Shanghai
Shanxi Sichuan
Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang
Yunnan Zhejiang
Country Information
- General Information
- Natural Condition
- History
- Culture & Art
- Festival & Activities
- Embassy & Consulate
- Related Laws
Transportation & Tourism
- Means of Transportation
- Fly to China
- Highways
- Water Transportation
- Railways
- Tourism
- Bikes in China
- Cruise
- Maps of Major Cities
Entertainment
- Show & Performance
- Chinese Cuisine
- Museum & Gallery

 

   
Festival & Activities
 

This list of major Chinese festivals can hopefully help you gain a better understanding of the Chinese people and their unique customs. 
 
 
 
About Us | Contact Us | Copyright & Site Content | Web Sources | Site Map
  Copyright© China Travel Guide 2005-2008