Home > Country Information > Natural Condition
 


Travel Destinations
Anhui Beijing
Chongqing Fujian
Gansu Guangdong
Guangxi Guizhou
Hainan Heilongjiang
Hebei Henan
Hongkong Hubei
Hunan Jiangsu
Jiangxi Jilin
Liaoning Macau
Mongolia Ningxia
Qinghai Shaanxi
Shandong Shanghai
Shanxi Sichuan
Taiwan Tianjin
Tibet Xinjiang
Yunnan Zhejiang
Country Information
- General Information
- Natural Condition
- History
- Culture & Art
- Festival & Activities
- Embassy & Consulate
- Related Laws
Transportation & Tourism
- Means of Transportation
- Fly to China
- Highways
- Water Transportation
- Railways
- Tourism
- Bikes in China
- Cruise
- Maps of Major Cities
Entertainment
- Show & Performance
- Chinese Cuisine
- Museum & Gallery

 

 

   
Natural Condition
 
Area and Position

Area and Position
Neighboring Countries
Islands

Physical Features


Physical Features
Mountains
Plateaus
Plains
Hills

Climate


Plum Rains
Typhoons

Rivers

General Introduction
Yellow River
Yangtze River
Huaihe River
Zhujiang River

Waterfalls

Grand Canal
Huangguoshu Waterfall
Diaoshuilou Waterfall
Hukou Waterfall
Heavenly Pond Waterfall

Lakes

Introduction
Freshwater Lakes
Salt Lakes

 
 
 
 

About Us | Contact Us | Copyright & Site Content | Web Sources | Site Map
  Copyright© China Travel Guide 2005-2008